Výsledky okresního přeboru


Home Online umělka Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště v Kostelci

 

 1. Využívání hřiště

  1. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových kategorií. Jedná se zejména o malou kopanou, odbíjenou, nohejbal, tenis, košíkovou.

  2. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý a rezervovaný čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

  3. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště, zaměstnanců ZŠ Kostelec, trenérů SK Kostelec a ustanovení tohoto řádu.

  4. Každé pondělí a středu od 14.00 do 16.00 bude hřiště otevřeno pro děti a mládež. Dozor bude zajištěn správcem hřiště.

 2. Provoz a správa hřiště

  1. Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště pan Graclík Jan, tel.604450404 , který zajišťuje provoz hřiště, dodržování provozního řádu, zapůjčení a vrácení zařízení na volejbal, tenis apod.

  2. Klíče si vyzvedává rezervující osoba po online rezervaci u správce hřiště nebo přímo na hřišti. Doba vrácení klíčů bude vždy dohodnuta osobně při předání klíčů.

  3. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: 8,00 – 20,00 hod. Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

  4. Maximální doba rezervace jsou 2 hodiny, pokud není dohodnuto se správcem hřiště jinak. Hráči si mohou hrací dobu online rezervovat na www.sk-kostelec.cz 24 h předem nebo případně objednat u správce hřiště. Výjimkou jsou pouze turnaje nahlášené minimálně 1 týden dopředu. On-line rezervace v aktuální den je nutné také nahlásit správci telefonicky (správce není po celý den na internetu).

  5. Pokud není hřiště obsazeno a ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo dřív přijde. Není-li na další hrací hodinu hřiště rezervováno, mohou hráči pokračovat ve hře vždy další hodinu.

  6. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut, může hřiště obsadit další zájemce.

  7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem rezervovaný čas, je povinen provést storno rezervace 1 den před stanoveným termínem.

  8. Pokud bude na stejnou dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. Přednost mají zpravidla ti, kteří nemohou ke hře využít jiné sportovní zařízení obce.

  9. Víceúčelové hřiště mohou využívat zájemci v pořadí:
   a) Základní škola Kostelec v době vyučování a zájmových aktivit
   b) Pravidelní zájemci (spolky, sdružení a organizace) 1-2x týdně
   c) Ostatní zájemci, kteří se objednali
   d) Náhodní zájemci pouze při volném hřišti. 

  10. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bez- prostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. Pokud tak neučiní vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil.

  11. Uživatelé hřiště budou používat sportovní potřeby- sloupky na uchycení sítí, sítě, branky, které jsou k tomuto účelu určeny a jsou součástí vybavení hřiště pouze za asistence správce.

  12. Ovládáním osvětlení disponují pouze osoby k tomu určené ( správce, organizátor akce), jakmile bude instalováno.

  13. V zimním období může správce rozhodnout o uzavření hřiště v závislosti na počasí. Zde bere v úvahu doporučení výrobce umělého povrchu.

  14. O veškerých sporných věcech rozhoduje správce.

 3. Povinnosti správce objektu

  1. Pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář.

  2. Zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby.

  3. Zajišťovat drobnou údržbu.

  4. Upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy.

  5. Vést evidenci o návštěvnosti.

 4. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
  1. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

   - zákaz kouření na hřišti a v celám areálu školy
   - odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
   - vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi-kopačky, boty s hroty, s podpatkem
   - manipulovat s ostrými předměty
   - jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
   - používat tretry
   - pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů
   - přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
   - konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu
   - používat sladké nápoje ( Coca-Cola, atd.)
   - vstupování podnapilým osobám
   - odhazování žvýkaček na umělý povrch


  2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí.

  3. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

  4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. 

 5. Další ustanovení

  1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii. 

   Důležitá telefonní čísla:
   Správce :604450404
   Policie: 158 
   Hasiči: 150
   Záchranná služba: 155

Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.

 

OnLine umělka

Zákazník nepřihlášen